Tự động chèn từ khóa cho Blog


cách chèn từ khóa tự động vào trong blog

Khi xem 1 số Blog thấy các từ khóa được chèn khá công phu nhưng không biết họ làm như thế nào ? làm bằng thủ công hay bằng code tự động. 


Sau đây là cách để làm việc đó
B1: vào quản trị blog
B2: vào Template (Mẫu)
B3: vào "chỉnh sửa HTML"
B4: copy đoạn code này vào vị trí trước thẻ </head>
---------
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function doHighlight(a,c,f){for(var d="",b=-1,g=c.toLowerCase(),e=a.toLowerCase();0<a.length;)b=e.indexOf(g,b+1),0>b?(d+=a,a=""):a.lastIndexOf(">",b)>=a.lastIndexOf("<",b)&&e.lastIndexOf("/script>",b)>=e.lastIndexOf("<script",b)&&(d+=a.substring(0,b)+'<a title="'+a.substr(b,c.length)+'" alt="'+a.substr(b,c.length)+'" href="'+f+'">'+a.substr(b,c.length)+"</a>",a=a.substr(b+c.length),e=a.toLowerCase(),b=-1);return d} function highlightSearchTerms(a,c,f,d){searchArray=c?[a]:a.split(" ");div=document.getElementById(d);a=div.innerHTML;for(c=0;c<searchArray.length;c++)a=doHighlight(a,searchArray[c],f);div.innerHTML=a;return!0};
//]]>
</script>
----------

B5: Tìm đoạn code này trong source

<data:post.body/>
Và thay thế nó bằng đoạn code sau:
Lưu ý: chèn ở giữa 2 đoạn code <b:if cond='data:blog.pageType == "item"'> và </b:if>, đoạn giống như code này:
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
<data:post.body/>
</b:if>
---------
<div expr:id='"summary" + data:post.id'>
<data:post.body/>
</div>
<script type='text/javascript'>
highlightSearchTerms('key1',true,'Link key1','summary<data:post.id/>');
highlightSearchTerms('key2',true,'Link key2','summary<data:post.id/>');
highlightSearchTerms('key3',true,'Link key3','summary<data:post.id/>');
</script>
---------

B6: Lưu Mẫu và xem kết quả


Ghi chú:

 Các bạn tùy chỉnh các dòng màu đỏ sao cho thích với Blog của mình
 Sau khi save lại thì các ký tự của từ khóa key1,2,3, và link từ khóa sẽ bị biến dạng Nhưng không sao cả chỉ cần chú ý và đưa từ khóa chính xác.

..:: Thủ thuật Blog ::..


Oggy mở Blog này chỉ mục đích đem đến các tin mới hữu ích cho người đọc ... và chỉ thế thôi... nên các bài Đã chọn lọc bởi Oggy.. Các bạn thấy thích thì "+1" hoặc "Like" cho Oggy nhé